Πολιτική Προστασίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δηλαδή προσωπικών πληροφοριών οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων των δεδομένων, δεν πραγματοποιείται μέσω αυτής της Διαδικτυακής Τοποθεσίας. Σε περίπτωση που λάβει χώρα μελλοντική συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οι χρήστες θα ενημερώνονται σχετικώς από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης αυτής της Διαδικτυακής Τοποθεσίας. Η Omega Pharma δηλώνει στους χρήστες αυτής της Διαδικτυακής Τοποθεσίας ότι οποιαδήποτε τυχόν μελλοντική συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, βάσει των επιταγών του Νόμου 2472/1997 περί «Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα εμφανίζεται εγκαίρως σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.