Φαρμακοεπαγρύπνηση

Εμπιστευτικότητα

Όλες οι πληροφορίες τις οποίες παρέχετε στο πλαίσιο της ενημέρωσης της ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., μιας ανώνυμης εταιρείας συσταθείσας κατά το ελληνικό δίκαιο που ανήκει στον Όμιλο Omega Pharma (εφεξής «Omega Pharma», «εμείς» ή «εμάς»), για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες των προϊόντων μας είναι απολύτως εμπιστευτικές και προορίζονται για χρήση αποκλειστικά από τους αρμόδιους επαγγελματίες/επιστήμονες υγείας της Omega Pharma με σκοπό την τήρηση των υποχρεώσεών της περί φαρμακοεπαγρύπνησης.


Εάν επιθυμείτε μπορείτε να δηλώσετε τυχόν ανεπιθύμητη ενέργεια κάποιου προϊόντος μας ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:


Φύλο Ασθενούς

Με την υποβολή της φόρμας δηλώνετε υπεύθυνα ότι συναινείτε στα ανωτέρω.


Ενημέρωση περί συλλογής και τήρησης προσωπικών δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι η επικοινωνία σας με την Omega Pharma μέσω αυτής της φόρμας αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών των προϊόντων της αρχειοθετείται στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεών της περί φαρμακοεπαγρύπνησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν επιλέξετε εναλλακτικά να διατηρήσετε την ανωνυμία σας μη παρέχοντας ονοματεπώνυμο ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης. Σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης, η Omega Pharma τηρεί όσα προβλέπονται από το νόμο 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων.


Συγκεκριμένα:

α) τυχόν προσωπικά και ιδίως ευαίσθητα δεδομένα που θα χορηγήσετε οικειοθελώς συλλέγονται, αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και διατηρούνται από εξειδικευμένο προσωπικό της Omega Pharma, η οποία είναι και η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων,

β) τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται σε αρχείο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία περί φαρμακοεπαγρύπνησης και το νόμο 2472/1997, εκτός εάν μας έχετε δώσει διαφορετικές οδηγίες,

γ) τα δεδομένα που μας χορηγείτε ενδέχεται να διαβιβαστούν σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Omega Pharma εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

δ) κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αρχειοθέτησή τους, η Omega Pharma ενδέχεται να επικουρείται από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του νόμου 2472/1997, και

ε) διατηρείτε τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με σχετικό αίτημα στην εξής διεύθυνση:

Omega Pharma Hellas S.A.

Τμήμα: Κανονιστικών Υποθέσεων & Διασφάλισης Ποιότητας

email: BCHGRvigilance@perrigo.com

Τηλ.: 210-8188906

Η φόρμα δεν προορίζεται για παιδιά κάτω από την ηλικία των 18 ετών. Δεν συλλέγουμε συνειδητά αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες από χρήστες αυτής της ηλικιακής ομάδας.


Ασφάλεια

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια, η παράνομη χρήση ή προσαρμογή των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σε εμάς μέσω της φόρμας. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι καμία μετάδοση μέσω διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.


Έχουμε θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα διασφάλισης, προκειμένου να ελέγχουμε ότι οι εσωτερικές διαδικασίες μας ικανοποιούν τα υψηλά πρότυπα που προβλέπονται από την παρούσα πολιτική μας. Ο δικτυακός τόπος της παρούσας φόρμας διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των δεδομένων σας και δεν δύναται να τα γνωστοποιήσει σε τρίτους παρά μόνο με τη συγκατάθεσή σας (ή όπου προβλέπεται από το Νόμο και προς τις αρμόδιες αρχές).